Zawody
"Dni Podzamcza 2012"

1. Nazwa i cel zawodów.
Nazwa - „Dni Wałbrzyskiego Podzamcza 2012”.
Cel - Popularyzacja regionu wałbrzyskiego, krótkofalarstwa., aktywizacja krótkofalowców z Dolnego Śląska.

2. Organizator.
Klub Łączności SP6KCN Ligi Obrony Kraju przy Europejskim Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Wałbrzychu. Współorganizatorzy i sponsorzy: Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej - „Góra Chełmiec” oraz Ośrodek Społeczno Kulturalny przy SM „Podzamcze”.

3. Uczestnicy.
Wszystkie licencjonowane stacje nadawcze klubowe, indywidualne i nasłuchowe.

4. Termin zawodów.
Zawody odbędą się 3 czerwca 2012 (niedziela) w godzinach;
05:00- 06:00 UTC- CW/SSB,
07:00- 08:00 UTC- RTTY/PSK
Wszystkich uczestników obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach.

5. Pasma i emisje.
I tura
KF – CW, SSB (w paśmie 80m wg obowiązującego band planu)
II tura
KF – RTTY (w paśmie 80m wg obowiązującego band planu)
Łączności cross - mode są niedozwolone.

6. Wywołanie w zawodach.
CW i RTTY – CQ SP
SSB – WYWOŁANIE W ZAWODACH DNI PODZAMCZA

7. Raporty i grupy kontrolne.
Uczestnicy niezależnie od tury nadają RS(T) + nr QSO

8. Punktacja, mnożniki i wynik końcowy.
Za łączność lub nasłuch na SSB, CW, RTTY - 2 punkty.
Za łączność lub nasłuch ze stacją SP6KCN niezależnie od rodzaju emisji– 10 punktów
Mnożnikiem jest liczba okręgów /max 9/
Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał.
Łączność z tą samą stacją można powtórzyć innym rodzajem emisji. Podczas pracy CW i SSB (Mixed) obowiązuje numeracja ciągła.

Nie zalicza się łączności obu korespondentom w przypadku:
- różnicy czasu ponad 5 minut,
- błędnie odebranej grupie kontrolnej,
- błędnie odebranego znaku korespondenta.
Wynik końcowy to suma punktów za QSO x mnożnik.
W przypadku równej liczby punktów wygrywa stacja, która nawiązała więcej łączności.

9. Klasyfikacje.
I Tura
A - stacje indywidualne i klubowe (Mixed)
B - stacje indywidualne i klubowe CW
C - stacje indywidualne i klubowe SSB
D - stacje SWL (klasyfikacja łączna CW/SSB)
II Tura
E - stacje indywidualne i klubowe RTTY
Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie dla I tury.
Klasyfikowane będą dzienniki zawierające 10 QSO i więcej dla I tury. Pozostałe dzienniki wykorzystane zostaną jako CHECKLOG.
Stacja klubowa SP6KCN nie będzie klasyfikowana.

10. Udział SWL
Do punktacji zalicza się nasłuchy danej stacji tylko jednokrotnie, niezależnie od emisji. Żadna stacja nie może być wykazana w logu więcej niż jeden raz . Nasłuchowców obowiązuje odebranie obydwu znaków i raportów.

11. Dzienniki zawodów.
Dzienniki zawodów oddzielnie dla tury I i II, należy przesłać wyłącznie jako niespakowany załącznik formatu Cabrillo na adres sp6kcn(at)wp.pl podając;
- w temacie wiadomości znak wywoławczy używany w zawodach i turę np.: SP6KCN I tura, SP6XXX II tura,
- w nazwie załącznika podać wyłącznie znak wywoławczy używany w zawodach np.: SP6KCN.cbr, SP6XXX.cbr .
Nie jest wymagane obliczenie ilości zdobytych punktów.
Termin nadsyłania dzienników 7 dni od zakończenia zawodów. Wykaz nadesłanych logów będzie dostępny na stronie internetowej klubu SP6KCN.

12. Wyniki zawodów.
Wyniki będą obliczone przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez kol. Marka SP7DQR.
Skład komisji:
Przewodniczący – SP6QKO
Członkowie – SP6AXW, SQ6OXC
Komisja rozliczy zawody w terminie 1 miesiąca. Wyniki będą dostępne na stronie klubu SP6KCN i PZK.
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

13. Nagrody
Za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii przewidziano puchary i dyplomy. W przypadku mniejszej liczby uczestników niż pięciu, puchar otrzymuje tylko zwycięzca I miejsca w danej kategorii.
Za pierwsze 5 miejsc dyplomy. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną certyfikat udziału w zawodach.
14. Dyskwalifikacje.
Stacje nie przestrzegające regulaminu zawodów, pracujące niezgodnie z warunkami licencji nie będą klasyfikowane.

15. Uwagi i zalecenia.
W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy wyjściowej nadajnika do 100W.
W pliku Cabrillo w rubrykach (ADDRESS:) należy podać:
- adres emaliowy do korespondencji zwrotnej,
- adres do korespondencji pocztowej.
W rubryce (CATEGORY:) wyłącznie literę kategorii np.; CATEGORY: A
Brak danych teleadresowych utrudni dostarczenie dyplomów udziału lub zdobytych nagród.
Do logowania łączności zaleca się stosowanie programu DQR_Log a dla nasłuchowców programu SWL_DQR_Log dostępnych na stronie www.sp7dqr.waw.pl

© 2006 - 2021 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)