Zawody
"Dni Podzamcza 2013"

1. Nazwa i cel zawodów.
Nazwa - „Dni Wałbrzyskiego Podzamcza 2013”.
Cel - Popularyzacja regionu wałbrzyskiego, krótkofalarstwa., doskonalenie umiejętności operatorskich.

2. Organizator.
SP6KCN Klub Łączności Ligi Obrony Kraju przy Europejskim Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Wałbrzychu. Współorganizatorzy i sponsorzy: Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej- „Góra Chełmiec” oraz Ośrodek Społeczno Kulturalny przy SM „Podzamcze”.

3. Uczestnicy.
Wszystkie licencjonowane stacje nadawcze klubowe, indywidualne i nasłuchowe.

4. Termin zawodów.
Zawody odbędą się 2 czerwca 2013 (niedziela) w godzinach;
05:00- 06:00 UTC- CW/SSB,
07:00- 08:00 UTC- RTTY/PSK
Wszystkich uczestników obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach.

5. Pasma i emisje.
I tura
KF – CW, SSB (w paśmie 80m wg obowiązującego band planu)
II tura
KF – RTTY (w paśmie 80m wg obowiązującego band planu)
Łączności cross - mode są niedozwolone.

6. Wywołanie w zawodach.
CW,RTTY, PSK – CQ SP
SSB – WYWOŁANIE W ZAWODACH DNI PODZAMCZA

7. Raporty i grupy kontrolne.
Uczestnicy niezależnie od tury nadają RS(T) + nr QSO

8. Punktacja, mnożniki i wynik końcowy.
Za łączność lub nasłuch na SSB, RTTY, PSK - 2 punkty.
Za łączność lub nasłuch na CW - 4 punkty
Za łączność lub nasłuch ze stacją SP6KCN niezależnie od rodzaju emisji– 10 punktów
Mnożnikiem jest liczba okręgów /max 9/
Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał.
Łączność z tą samą stacją można powtórzyć innym rodzajem emisji. Podczas pracy CW i SSB (Mixed) obowiązuje numeracja ciągła.

Nie zalicza się łączności obu korespondentom w przypadku:
- różnicy czasu ponad 5 minut,
- błędnie odebranej grupy kontrolnej,
- błędnie odebranego znaku korespondenta.
Wynik końcowy to suma punktów za QSO x mnożnik.
W przypadku równej liczby punktów wygrywa stacja, która nawiązała więcej łączności.

9. Klasyfikacje.
I Tura
A – MO MIX - stacje klubowe w paśmie KF CW/SSB,
B – MO CW - stacje klubowe w paśmie KF CW,
C – MO SBB - stacje klubowe w paśmie KF SSB,
D – SO MIX - stacje indywidualne w paśmie KF CW/SSB,
E – SO CW - stacje indywidualne w paśmie KF CW,
F – SO SBB - stacje indywidualne w paśmie KF SSB,
G - SWL - (klasyfikacja łączna CW/SSB)
II Tura
H - DIGITAL - stacje indywidualne i klubowe RTTY/PSK Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie dla I tury. Stacja klubowa SP6KCN nie będzie klasyfikowana.

10. Udział SWL
Do punktacji zalicza się nasłuchy danej stacji tylko jednokrotnie, niezależnie od emisji. Żadna stacja nie może być wykazana w logu więcej niż jeden raz . Nasłuchowców obowiązuje odebranie obydwu znaków i raportów.

11. Dzienniki zawodów.
Dzienniki zawodów oddzielnie dla tury I i II, należy przesłać wyłącznie jako niespakowany załącznik formatu Cabrillo na adres sp6kcn(at)wp.pl podając;
- w temacie wiadomości znak wywoławczy używany w zawodach i turę np.: SP6KCN I tura, SP6XXX II tura,
- w nazwie załącznika podać wyłącznie znak wywoławczy używany w zawodach np.: SP6KCN.cbr, SP6XXX.cbr .
Nie jest wymagane obliczenie ilości zdobytych punktów.
Termin nadsyłania dzienników 7 dni od zakończenia zawodów. Wykaz nadesłanych logów będzie dostępny na stronie internetowej klubu SP6KCN.

12. Wyniki zawodów.
Dzienniki zawodów oddzielnie dla tury I i II, należy przesłać wyłącznie jako niespakowany załącznik formatu Cabrillo na adres sp6kcn@wp.pl podając;
- w temacie wiadomości znak wywoławczy używany w zawodach i turę np.: SP6KCN I tura, SP6XXX II tura,
- w nazwie załącznika podać wyłącznie znak wywoławczy używany w zawodach np.: SP6KCN.cbr, SP6XXX.cbr .
Nie jest wymagane obliczenie ilości zdobytych punktów.
Termin nadsyłania dzienników 7 dni od zakończenia zawodów. Wykaz nadesłanych logów będzie dostępny na stronie internetowej klubu SP6KCN.

13. Nagrody
Za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii - puchary . W przypadku mniejszej liczby uczestników niż pięciu, puchar otrzymuje tylko zwycięzca I miejsca w danej kategorii.

14. Dyskfalifikacje
Stacje nie przestrzegające regulaminu zawodów, pracujące niezgodnie z warunkami licencji nie będą klasyfikowane.

15. Uwagi i zalecenia.
W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy wyjściowej nadajnika do 100W.
W pliku Cabrillo w rubrykach (ADDRESS:) należy podać:
- adres emaliowy do korespondencji zwrotnej,
- adres do korespondencji pocztowej.
W rubryce (CATEGORY:) wyłącznie literę kategorii np.; CATEGORY: A
Brak danych teleadresowych utrudni dostarczenie dyplomów udziału lub zdobytych nagród.
Do logowania łączności zaleca się stosowanie programu DQR_Log a dla nasłuchowców programu SWL_DQR_Log dostępnych na stronie www.sp7dqr.waw.pl

© 2006 - 2021 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)