Zawody
"Dni Podzamcza 2016"

1. Nazwa i cel zawodów.
Nazwa - „Dni Wałbrzyskiego Podzamcza 2016”. Cel - Popularyzacja i promocja krótkofalarstwa., doskonalenie umiejętności operatorskich, wzmożenie aktywności radiostacji klubowych i indywidualnych.

2. Organizator.
SP6KCN Klub Łączności Ligi Obrony Kraju przy Europejskim Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Wałbrzychu. Współorganizatorzy i sponsorzy: Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej- „Góra Chełmiec” oraz Ośrodek Społeczno-Kulturalny przy SM „Podzamcze”- organizator corocznych „Dni Podzamcza” w Wałbrzychu.

3. Uczestnicy.
Zapraszamy wszystkie licencjonowane stacje nadawcze klubowe, indywidualne i nasłuchowe, posiadające aktualne zezwolenia. W zawodach zezwala się na pracę jednego nadajnika ze stałego lub czasowego miejsca zainstalowania radiostacji.

4. Termin zawodów.
5 czerwca 2016 (niedziela) w godzinach;
05:00- 06:00 UTC- CW/SSB,
06:00- 07:00 UTC- RTTY
Wszystkich uczestników obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach.
Do logowania łączności w dzienniku pracy stacji nadawczej lub nasłuchowej stosuje się wyłącznie czas UTC.

5. Pasma i emisje.
I tura
KF – CW, SSB (w paśmie 80m wg obowiązującego band planu)
II tura
KF – RTTY (w paśmie 80m wg obowiązującego band planu)
Łączności cross-mode są niedozwolone.

6. Wywołanie w zawodach.
CW,RTTY, PSK – CQ SP
SSB – WYWOŁANIE W ZAWODACH DNI PODZAMCZA

7. Raporty i grupy kontrolne.
Uczestnicy nadają w turze SSB, CW- RS(T) + nr QSO+ skrót województwa, w turze RTTY- RST + nr QSO.

8. Punktacja, mnożniki i wynik końcowy.
Za łączność lub nasłuch na SSB, RTTY, PSK - 2 punkty.
Za łączność lub nasłuch na CW - 4 punkty
Za łączność lub nasłuch ze stacją SP6KCN niezależnie od rodzaju emisji– 6 punktów
Mnożnikiem w I turze (CW, SSB) jest liczba województw /max 16/, w II turze (RTTY, PSK31) jest liczba okręgów /max 9,liczy się numer z prefiksu /
Łączność z tą samą stacją można powtórzyć innym rodzajem emisji. Podczas pracy CW i SSB (Mixed) oraz, obowiązuje numeracja ciągła.
Nie zalicza się łączności obu korespondentom w przypadku:
- różnicy czasu ponad 3 minut, niewłaściwej daty w logu,
- braku logu korespondenta,
- błędnie podanej/ odebranej emisji.
- błędnego odebrania znaku korespondenta („CALL”),
- łączności powtórzonych („DUPE”),
- błędnej grupy kontrolnej („RPRT”).
Wynik końcowy to suma punktów za QSO x mnożnik. W przypadku równej liczby punktów wygrywa stacja, która nawiązała więcej poprawnych łączności, przy dalszym braku rozstrzygnięcia- nawiązała więcej poprawnych łączności na CW dla klasyfikacji MIX, przy dalszym braku rozstrzygnięcia nawiązała poprawną łączność z SP6KCN , przy dalszym braku rozstrzygnięcia- zgłosiła więcej łączności w logu.

9. Klasyfikacje.
I Tura
A – MO MIX - stacje klubowe w paśmie KF CW/SSB,
B – MO CW - stacje klubowe w paśmie KF CW,
C – MO SBB - stacje klubowe w paśmie KF SSB,
D – SO MIX - stacje indywidualne w paśmie KF CW/SSB,
E – SO CW - stacje indywidualne w paśmie KF CW,
F – SO SBB - stacje indywidualne w paśmie KF SSB,
G - SWL - (klasyfikacja łączna CW/SSB)
II Tura
H - DIGITAL - stacje indywidualne i klubowe RTTY-(klasyfikacja łączna RTTY)
Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie dla I tury.
Stacja klubowa SP6KCN nie będzie klasyfikowana. Stacje, które w I turze nawiązały mniej niż 10 QSO, zakwalifikowane zostaną do grupy CHECKLOG. Stacje, które w II turze nawiązały mniej niż 5 QSO, zakwalifikowane zostaną do grupy CHECKLOG.

10. Udział SWL
Do punktacji zalicza się nasłuchy danej stacji tylko jednokrotnie, niezależnie od emisji, żadna stacja nie może być wykazana w logu więcej niż jeden raz . Nasłuchowców obowiązuje odebranie obydwu znaków i raportów.

11. Dzienniki zawodów.
Dzienniki zawodów oddzielnie dla tury I i II, należy przesłać wyłącznie jako niespakowany załącznik formatu Cabrillo na adres sp6kcn@wp.pl podając;
- w temacie wiadomości znak wywoławczy używany w zawodach i turę np.: SP6KCN I tura, SP6XXX II tura,
- w nazwie załącznika podać wyłącznie znak wywoławczy używany w zawodach np.: SP6KCN.cbr, SP6XXX.cbr.
Nie jest wymagane obliczenie ilości zdobytych punktów.
Termin nadsyłania dzienników 7 dni od zakończenia zawodów. Wykaz nadesłanych logów będzie dostępny na stronie internetowej klubu SP6KCN.

12. Wyniki zawodów.
Wyniki będą obliczone przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez kol. Marka SP7DQR. Komisja rozliczy zawody w terminie 1 miesiąca. Wyniki będą dostępne na stronie klubu SP6KCN, LOK i PZK. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

13. Nagrody
Za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii - puchary . W przypadku mniejszej liczby uczestników niż dziesięciu, puchar otrzymuje tylko zwycięzca I miejsca w danej kategorii.

14. Dyskwalifikacje.
Stacje nie przestrzegające regulaminu zawodów, pracujące niezgodnie z warunkami licencji nie będą klasyfikowane.

15. Uwagi i zalecenia.
W zawodach obowiązuje zalecenie ograniczenia mocy wyjściowej nadajnika do 100W.
W pliku Cabrillo w rubrykach (ADDRESS:) należy podać; - adres emaliowy do korespondencji zwrotnej,
- adres do korespondencji pocztowej.
W rubryce (CATEGORY:) wyłącznie literę kategorii np.; CATEGORY: A
Brak danych teleadresowych utrudni dostarczenie zdobytych nagród. Do logowania łączności zaleca się stosowanie programu DQR_Log a dla nasłuchowców programu SWL_DQR_Log dostępnych na stronie www.sp7dqr.waw.pl

© 2006 - 2021 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)